BIBLIOTHECA AUGUSTANA

 

Bibliotheca Iiddica

indeks

 

indeks

 

letste enderung:

20 november 2019

 

___________________________________________________

 

 

 

 

Aaron ben Samuel (arum 1660 - arum 1720)

Yisroyl Aksenfeld (1787-1866)

Sholem Aleykhem (1859-1916)

Shloyme Anski (1863-1920)

Sholem Asch (1880-1957)

Yankev ben Yitskhok Ashkenasi (1550-1628)

Layser Aykhenrand (1911 - 1985)

David Ben Guryon (1886-1973)

Benyamin fun Tsurikh (arum 1575)

Bermann fun Limburg (arum 1710, purim-shpil «Mekirat Yosef»)

Ignats Bernshteyn (1836-1909)

Khaim Nakhman Bialek (1873-1934)

Ber Borokhov (1881- 1917)

Yoysef Bovshover (1872-1915)

A briv fun Deszau (1822)

Moyshe Broderzon (1890-1956)

Yoysef Burg (1912-2009)

Ayzik-Meyr Dik (1807-1893)

«Dos eltste brivl oyf yidish» (Regensburg 1478)

«Donielbukh» (far 1557)

«zekster gezang fun Dovid» (1490)

«Dray peysekh-lider» (arum 1400)

Shimon M. Dubnov (1860-1941)

«Dukus Horant» (far 1382)

Dovid Edelshtat (1866-1892)

Shloyme Etinger/Solomon Ettinger (1801 - 1853)

«Flere Blankeflere» (gedrukt um 1710 arum)

«Fun dem leyb» (far 1382)

Mordekhay Gebirtig (1877-1942)

Yankev Glants/Jacobo Glantz (1902-1985)

Hirsh Glik (1922-1944)

 Glikl fun Hameln (1645-1724)

Avrom Goldfaden (1840-1908)

Shira Gorshman (1906-2001)

Khayem Grent (1901-1952)

Frume Halpern (? - 1966)

Binem Heller (1906 - 1998)

Dovid Hofsteyn (1889-1952)

Meynke Kats (1906-1991)

Shmerke Katsherginski (1908-1954)

Yosef Kerler (1918-1999)

Helene Khatskels (1882-1973)

Elhanan Hendel Kirkhhan (1666 - 1757, «Simhas ha-nefesh»)

Rokhel Korn (1898-1982)

Mordkhe Korona/Marcos Corona (1890-1965)

Moyshe Kulbak (1896-1940)

Mendl Lefin Satinover (1749-1826)

Yitskhok Yoyel Linetski (1839-1915)

«Lid fun der hertsalerlibst» (arum 1350)

 Lider-zamelbukh far der yidisher shul un familye (1912)

«Makhsor fun Vorms» (dedikatsye 1272/73)

Itsik Manger (1901-1969)

Mani Leyb (1884-1953)

Anna Margolin (1887-1952)

Ida Maze-Zhukovsky (1893-1963)

Mimaamakim, lider fun lagers un getos in Poyln (1945)

Kadye Molodovsky (1894-1974)

Moyshe Nadir (1885-1943)

Hersh David Nomberg (1876-1927)

Hirsh Osherovitsh (1908 - 1994)

Yosef Papiernikov (1899-1991)

«Pariser glosn» (1237)

Yitskhok Leyb Perets (1851 - 1915)

Pinye Plotkin (* 1915)

Zalmen Reyzen (1887-1941)

Yekhiel Reznik (1895-19??)

Masha Rolnikaite (* 1927)

Khave Rozenfarb (1923-2011)

Moris Rozenfeld (1862-1923)

Mendele Moykher Sefarim (Mendele Moykher Sforim) (1835-1917)

Zalman Shneour (1886-1959)

Itshe-Meyer Shpilrayn/Isaak Spielrein (1889/91-1937)

Yakov Shtaynberg (1887-1947)

Avrom Nokhem Shtentsl (1897-1983)

Eliezer Shteynbarg (1880-1932)

Meyer Shtiker (1905 - arum 1995)

Ester Shtub (1932-1944?)

«Shmuelbukh» (um 1480)

Yisroyl Shtern (1894-1942)

Israel Joshua Singer (1893-1944)

Yitskhok Bashevis Singer (1904-1991)

Nokhem Stutshkov (1893-1965)

Avrom Sutskever (1913 - 2010)

Toledot Yeshu (arum 1650)

Aaron Tseytlin (1898-1973)

Hilel Tseytlin (1871-1942)

Yosef Tunkel (1881-1949)

Miryam Ulinover (1888/90-1944)

Eysik Valikh († 1632)

Mark Markovitsh Varshavsky (1848-1907)

Maks Vaynraykh (1893/94-1969)

Moris Vinkhevsky (1856-1932)

Leyzer Volf (1910-1943)

Yehoyesh (1872 - 1927)

Jack Selig Yellen (1892-1991)

Reyzl Zhikhlinski (1910 - 2001)

Zalmen Zilbertsvayg (1894-1972)

 Tsen brider (1901)

Ziskind der yud fun Trimperg (um 1280)